Satura rādītājs

Swotzy platformas lietošanas noteikumi

Satura rādītājs

07.12.2023

1. Lietotie termini

 • Swotzy - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Swotzy”, reģ.nr.40203423552, juridiskā adrese Friča Brīvzemnieka iela 7, Liepāja, Latvija, LV-3401.
 • Portāls - Swotzy aplikācija (app.swotzy.com) un aplikācijas saskarne (API).
 • Noteikumi - Swotzy platformas lietošanas noteikumi.
 • Lietotājs - juridiska persona kas ir reģistrējusies Portālā.
 • Paka - Sūtījums, kurā pārsūta preces un priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās.
 • Sūtījums - adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā Pasta Komersants to nogādā adresātam.
 • Pasta Komersants - komersants, kas sniedz pasta pakalpojumus (piem. DPD, Latvijas Pasts u.c.).
 • Pārvadāšana - Sūtījumu pārvadāšana no pasta pakalpojumu sniegšanas vietām līdz šķirošanas vietai, starp šķirošanas vietām, no šķirošanas vietas līdz pasta pakalpojumu sniegšanas vietām.
 • Piegāde - Sūtījumu nogādāšana no pēdējās pasta šķirošanas vietas līdz adresātam.

2. Vispārīgie noteikumi, pakalpojuma apraksts

2.1. Šie noteikumi regulē Portāla lietošanas kārtību un kārtību, kādā Swotzy sniedz piekļuvi Portālam un tajā pieejamo Pasta Komersantu pakalpojumu pieteikšanu. Portāls ir paredzēts lietošanai tikai komersantiem, kas nav uzskatāmi par patērētājiem. 

2.2. Reģistrējoties portālā un akceptējot Noteikumus, Lietotājs noslēdz līgumu, kas ir saistošs Swotzy un Lietotājam. 

2.3. Portāla mērķis ir nodrošināt Lietotājiem iespēju ērtā veidā izveidot un nosūtīt Sūtītjumus, izmantojot Portālā integrēto Pasta Komersantu pakalpojumus. Portāla Lietotājiem tiek sniegta informācija par Portālā pieejamo Pasta Komersantu pakalpojumiem un to cenām apkopotā veidā, tādējādi ļaujot Lietotājam izvēlēties sev piemērotāko Pasta Komersantu Sūtijuma nosūtīšanai. 

2.4. Pēc Sūtījuma izveides un pieteikšanas Lietotājs Portālā saņems digitālā formātā sagatavotu marķējumu, kurš Lietotājam ir jāizdrukā un jāuzlīmē uz Pakas, lai nodrošinātu Sūtījuma Pārvadāšanu un Piegādi.

2.5. Sūtījumu savākšanu, Pārvadāšanu, šķirošanu un Piegādi nodrošina Pasta Komersants, kura pakalpojumus Lietotājs Portālā izvēlas Sūtījumu nosūtīšanai. Portālā integrētie Pasta Komersanti ir Swotzy sadarbības partneri, ar kuriem Swotzy ir noslēdzis līgumu, lai Lietotājiem nodrošinātu iespēju izveidot Sūtījumus un nodot tos Pasta Komersantiem.

3. Maksājumi un norēķinu kārtība

3.1. Paredzamā cena par Sūtījuma piegādi (neskaitot PVN) tiek Lietotājam norādīta Portālā pirms Sūtījuma apstiprināšanas. Cenas aprēķina pamatā tiek izmantota informācija, kuru Lietotājs ir norādījis pirms Sūtījuma apstiprināšanas. Sūtījuma piegādes gala cena var mainīties, ja Sūtījuma faktiskais izmērs un svars atšķiras no tā, kuru Lietotājs norādījis.

3.2. Swotzy Lietotājam, izrakstīs pēcapmaksas rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem un nosūtīs to uz Lietotāja e-pasta adresi, ar kuru Lietotājs reģistrējies Portālā. Lietotājam ir pienākums apmaksāt rēķinu pilnā apjomā rēķinā norāditājā termiņā.

3.3. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins ir uzskatāms par saņemtu nākamajā dienā pēc tā nosūtīšanas no attiecīgās Swotzy e-pasta adreses. Ja faktiskā informācija par Sūtījumu atšķiras no tās, kuru Klients ir norādījis Portālā, izveidojot Sūtījumu, Swotzy izrakstīs rēķinu par Sūtījuma faktiskajām piegādes izmaksām, kuras norādītas Pasta Komersanta rēķinā.

3.4. Lietotājam ir pienākums apmaksāt piemērojamos nodokļus un citus izdevumus, kas saistīti ar Sūtījuma piegādi. Ja Sūtījums tiek nosūtīts ārpus ES/EEZ, Sūtījumam var tikt piemērots pievienotās vērtības nodoklis un/vai ievedmuitas nodevas atbilstoši saņēmējvalsts normatīvajiem aktiem.

3.5. Nodokļi un citi izdevumi tiks iekļauti rēķinā.

3.6. Portālā pieteikta Sūtījuma savākšana (pick-up) ir iekļauta cenā par Sūtījumu, tomēr jāņem vērā, ka Sūtījuma savākšana var būt ierobežota atkarībā no izvēlētā Pasta Komersanta pieejamības un kapacitātes.

3.7. Ja Lietotājs kavē pēcapmaksas rēķinā norādīto maksājuma termiņu, Swotzy ir tiesības piemērot līgumsodu 1% apmērā no kavētās maksājuma summas.

4. Sūtījuma noformēšanas prasības

4.1. Sūtījuma noformēšanai piemērojami attiecīgā Pasta Komersanta noteikumi.

4.2. Ja Portālā tiek pieteikts Sūtījums, kas satur šķidrumus, viegli uzliesmojošas vielas vai ķīmiskas vielas, Lietotājam ir pienākums informēt Swotzy, rakstot uz support@swotzy.com, lai Swotzy varētu pārliecināties, ka Sūtījums ir drošs piegādei.

5. Aizliegtie sūtījumi

5.1. Par Sūtījuma saturu pilnībā atbild Lietotājs. 

5.2. Lietotājam ir aizliegts sūtīt:

 • 5.2.1. Jebkādus priekšmetus vai vielas, kuru Pārvadāšanu aizliedz Pasta likums un citi Latvijas vai starptautiskie piemērojamie tiesību akti;
 • 5.2.2. Priekšmetus, kuru Pārvadāšanai nepieciešams speciāls temperatūras režīms;
 • 5.2.3. Dārglietas, dārgmetālus, juvelierizstrādājumus, antikvārus priekšmetus, mākslas darbus, pulksteņus, paklājus, kažokādas, ādas un citus ādas izstrādājumus, kuru vērība pārsniedz 520.- EUR par vienību;
 • 5.2.4. Citas preces un priekšmetus, kuru vērtība pārsniedz 13 000 EUR;
 • 5.2.5. Priekšmetus un vielas, kuru Pārvadāšanu nepieļauj Pasta Komersanta noteikumi.

5.3. Pasūtot transportēšanai aizliegtos priekšmetus vai vielas, nododot vai jebkādā veidā mēģinot nodot tās Pārvadāšanai, Lietotājs uzņemas atbildību pilnībā par visām no šādas rīcības izrietošajām sekām un apņemas segt Swotzy radušos tiešos zaudējumus, kas radušies Lietotāja rīcības rezultātā.

6. Piegāde

6.1. Sūtījuma piegādei, piegādes termiņiem, rīcībai ar nepiegādātiem Sūtījumiem  un citiem ar piegādi saistītiem nosacījumiem piemērojami attiecīgā Pasta Komersanta noteikumi. 

7. Lietotāju tiesības un pienākumi

7.1. Lietotājam ir pienākums norādīt par sevi patiesu informāciju reģistrējoties Portālā. Lietotājs atbild par zaudējumiem, kas Swotzy radušies nepatiesas informācijas siegšanas rezultātā.

7.2. Lietotājam ir pienākums iepazīties un ievērot attiecīgā Pasta Komersanta noteikumus, kas ir piemērojami Sūtījuma nosūtīšanai. Pasta Komersanta noteikumu neievērošanas gadījumā Sūtījums var netikt pieņemts Pārvadāšanai.

7.3. Lietotājam ir aizliegts nodot Portāla autentifikācijas datus (paroli) trešajām personām. 7.4. Lietotājs ir atbildīgs par izmaksām un zaudējumiem, kas radušies Swotzy, ja trešās personas ir saņēmušas Swotzy pakalpojumus, izmantojot Lietotāja autentifikācijas datus.

7.5. Lietotājam ir pienākums apmaksāt pēcapmaksas rēķinu norādītajā termiņā. 

7.6. Ja Pasta Komersantam Sūtījuma piegādi norādītāja adresē nav iespējams veikt un Sūtījums ir jāatgriež Lietotājam, Lietotājs atbild par atgrieztās piegādes izmaksām.

7.7. Lietotājam ir pienākums nodot Pasta Komersantam Sūtījumu pieteiktajā / norādītajā adresē un laikā. Lietotājam ir pienākums segt izmaksas, kuras radušās, ja netiek ievērots šajā punktā noteiktais.

7.8. Lietotājam nav tiesību uz kompensāciju gadījumos, ja Sūtījums ir nepareizi noformēts vai arī nodots Pārvadāšanai citam Pasta Komersantam.

7.9. Ja Portāls tiek izmantots, neievērojot vai pārkāpjot šos Noteikumus, Swotzy var nekavējoties liegt piekļuvi Portālam.

8. Swotzy tiesības un pienākumi

8.1. Swotzy nenodrošina Sūtījumu piegādi, kā arī neatbild par darbībām, kas ir ārpus Swotzy kontroles un ir Pasta Komersanta pienākums, piemēram, bet ne tikai, par Sūtījumu Pārvadāšanu un Piegādi.

8.2. Swotzy neatbild par izdevumiem un zaudējumiem, ja Lietotājs ir nodevis Pasta Komersantam nepareizu Sūtījumu, norādījis nepareizu piegādes adresi vai arī nepareizi marķējis Sūtījumu. Visus izdevumus, kuri radušies šo apstākļu rezultātā, sedz un apmaksā Lietotājs. 

8.3. Swotzy ir tiesības aizliegt Lietotājam piekļūt Portālam, ja  maksājums   par iepriekš saņemtiem pakalpojumiem atbilstoši pēcapmaksas rēķinam nav saņemts 20 darba dienu laikā. 

8.4. Swotzy neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas Lietotājam var būt radušies Portāla lietošanas rezultātā vai pārrāvumiem un traucējumiem Portāla darbībā.

9. Intelektuālais īpašums

9.1. Swotzy patur visas mantiskās tiesības attiecībā uz Portālu un visiem intelektuālā īpašuma objektiem, kas saistīti ar Portālu, tostarp visas intektuālā īpašuma tiesības bez ierobežojumiem. Lietotājs atzīst un piekrīt, ka Swotzy paliek kā vienīgais īpašnieks arī intelektuālajam īpašumam, kas saistīts ar jebkādiem Portāla uzlabojumiem, kas veikti, izmantojot Lietotāja sniegto informāciju un ka uzlaboto Portālu var izmantot un izmantos arī citi Swotzy klienti.

9.2. Reģistrējoties portālā un akceptējot Noteikumus, Swotzy ar šo piešķir Lietotājam ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu, atsaucamu licenci lietot Portālu, kamēr Lietotāja konts ir aktīvs.

9.3. Swotzy nepiešķir Lietotājam nekādas tiešas vai netiešas tiesības vai licences uz Swotzy darbiem vai jebkādiem intelektuālā īpašuma objektiem, kuras nav specifiski norādītās šajos Noteikumos. 

10. Personas datu apstrāde

10.1. Personas datu apstrāde, kas nepieciešama, lai sniegtu portālā pieejamos pakalpojumus, tiek veikta atbilstoši Swotzy personas datu apstrādes noteikumiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem tajā skaitā Vispārīgai Datu Aizsardzības Regulai.

11. Sūdzību un strīdu risināšanas kārtība

11.1. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar Portāla lietošanu elektroniskā veidā, nosūtot to uz Swotzy e-pasta adresi info@swotzy.com

11.2. Nozaudētu vai bojātu Sūtījumu gadījumā Swotzy var vērsties pie Pasta Komersanta Lietotāja vārdā, ja Lietotājs to pieprasa un ir informējis Swotzy par nozaudētu vai bojātu Sūtījumu 5 kalendāro dienu laikā pēc paredzētā piegādes laika. Swotzy nodrošinās Lietotājam klienta atbalstu situācijas atrisināšanā savu līgumisko attiecību robežās ar attiecīgo Pasta Komersantu.

11.3. Jebkurš strīds starp Lietotāju un Swotzy, kas radies saistībā ar Portāla lieošanu  un šo noteikumu piemērošanu tiek risināts savstarpēju pārrunu ceļā 30 dienu laikā. Ja Lietotājs un Swotzy neatrisina strīdu savstarpēju pārrunu ceļā, tad strīds tiks risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. Pasta Komersantu noteikumi

12.1. Papildus Noteikumos paredzētajiem pienākumiem, Lietotājam attiecībā uz Sūtījuma saturu, iepakošanu, sagatavošanu un nodošanu Pasta Komersantam vai paku skapī ir jāpiemēro izvēlētā Pasta Komersanta noteikumi. Platformā pieejamo Pasta Komersanta noteikumi ir publicēti šeit:

 • 12.1.5. Itella Logistics SIA: FFD369

12.2. Lietotājs, akceptējot Noteikumus, apliecina, ka ir iepazinies ar Pasta Komersantu noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

13. Citi noteikumi

13.1. Swotzy ir tiesības mainīt šos Noteikumus vienpusēji jebkurā laikā, publicējot tos Swotzy mājaslapā. Leietotājam ir pienakums laiku no laika pārskatīt aktuālo Noteikumu redakciju.