Personas datu apstrādes politika SWOTZY platformā

12.06.2023

    1. Vispārīgā informācija

1.1. Šī personas datu apstrādes politika sniedz informāciju Swotzy platformas lietotājiem par to, kā notiek personas datu apstrāde platformā. 

    2. Informācija par pārzini

2.1. Mūsu nosaukums ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Swotzy”, reģ.nr.40203423552, juridiskā adrese: Lībiešu iela 43, Ogres nov., Ikšķile, Latvija, LV-5052.

2.2. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, ar mums un mūsu datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@swotzy.com.

    3. Mūsu veiktās personu datu apstrādes vispārīgs raksturojums

3.1. Šajā politikā ir aprakstīts, kā mēs veicam Swotzy platformas lietotāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar platformā sniegtajiem pakalpojumiem, personas datu apstrādi. Reģistrējoties platformā un lietojot to, mēs nodrošināsim Jums pieeju šai politikai. Šīs politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem.

3.2. Šī ir aktuālā politikas redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo politiku. 

3.3. Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

    4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personu datu apstrādes juridiskais pamats?

4.1. Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

    5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

5.1. Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei

5.2. Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

  5.2.1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei

  5.2.2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, mākoņskaitļošanas pakalpojumu sniedzēji

  5.2.3. Pasta pakalpojumu komersanti, kuru pakalpojumus Jūs pasūtat Swotzy platformā

  5.2.4. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos

  5.2.5. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori

    6. Kādus personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

6.1. Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

6.2. Šobrīd mēs sadarbojamies ar šādām datu apstrādātāju kategorijām:

  6.2.1. IT infrastruktūras un mākoņskaitļošanas pakalpojumu sniedzēji

6.3. Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs informēsim, veicot izmaiņas šajā dokumentā.

    7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

7.1. Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

    8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

8.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

8.2. Biežāk piemērotie personas datu glabāšanas termiņi:

8.2.1. personas datus, kas nepieciešami līguma, kas noslēgts starp Jums un Swotzy, izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk)

8.2.2. personas datus, kas nepieciešami tiešajam mārketingam, mēs glabāsim, kamēr Jūs atsaucat savu piekrišanu

8.2.3. personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus

8.2.4. Personas datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem.

    9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

9.1. Personas datu atjaunošana - Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

9.2. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos - Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

9.3. Piekrišanas atsaukšana - Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

9.4. Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

9.5. Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

    10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personu datu apstrādes jautājumiem?

10.1. Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

10.2. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai - https://www.dvi.gov.lv/lv, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

    11. Kādēļ Jums ir jāsniedz personas dati?

11.1. Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt līguma izpildi.

    12. Kā mēs iegūstam personas datus?

12.1. Jūsu personas datus mēs iegūstam no Jums, reģistrējoties un lietojot portālu, kā arī sazinoties ar mums.

    13. Vai Jūsu dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

13.1. Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.